سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات : مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
فرم معدل ویژه دانشجویان سال آخر

دانشجویان سال آخر که تاریخ فارغ التحصیلی آنان بعد ار 1400/11/30 می باشد، لازم است فرم معدل را بهمراه دیگر مدارک اعلام شده، پس از مهر و امضاء دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد در سامانه بارگذاری نمایند.